Văn bản pháp quy Văn bản pháp quy
STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành
1501 16/2012/TT-BTNMT  V/v Quy định về đề án thăm dò khoáng sản, đóng cửa mỏ khoáng sản và mẫu báo cáo kết quả hoạt động khoáng sản, mẫu văn bản trong hồ sơ cấp phép hoạt động khoáng sản, hồ sơ phê duyệt trữ lượng khoáng sản, hồ sơ đóng cửa mỏ khoáng sản. 29/11/2012
1502 17/2012/TT-BTNMT Quy định về điều kiện của tổ chức hành nghề thăm dò khoáng sản 29/11/2012
1503 15/2012/TT-BTNMT Thông tư số 15/2012/TT-BTNMT V/v Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật điều tra thoái hóa đất 26/11/2012
1504 52/2012/QĐ-TTg Quyết định số 52/2012/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Về chính sách hỗ trợ giải quyết việc làm và đào tạo nghề cho người lao động bị thu hồi đất nông nghiệp. 16/11/2012
1505 34 /2012/TTLT-BCT-BTNMT Thông tư liên tịch số 34 /2012/TTLT-BCT-BTNMT V/v Hướng dẫn về điều kiện nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất 15/11/2012
1506 13/2012/TT-BTNMT Thông tư số 13/2012/TT-BTNMT V/v Ban hành" Quy chuẩn kĩ thuật quốc gia về giới hạn cho phép của Dioxin trong một số loại đất " 07/11/2012
1507 1044/QĐ-BTNMT V/v ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật các công tác điều tra địa chất- khoáng sản. 07/11/2012
1508 2598 /QĐ-UBND Quyết định số 2598 /QĐ-UBND Về việc phê duyệt phê duyệt Kế hoạch truyền thông bảo vệ môi trường tỉnh Thái Nguyên đến 2015 và định hướng đến 2020. 05/11/2012
1509 21/CT_UBND Chỉ thị số 21/CT_UBND V/v tăng cường quản lý chất rắn thông thường, chất thải nguy hại trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên 30/10/2012
1510 1630/QĐ-BTNMT Quyết định số 1630/QĐ-BTNMT Về việc ban hành Danh mục chế phẩm sinh học được lưu hành trong xử lý chất thải tại Việt Nam 01/10/2012
1511 QT-QLĐĐBĐ-01 Quy trình QT-QLĐĐBĐ-01 ban hành ngày 01/10/2012 Thẩm định hồ sơ cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ. 01/10/2012
1512 QT-QLĐĐBĐ-02 Quy trình QT-QLĐĐBĐ-02 ban hành ngày 01/10/2012 Thẩm định hồ sơ cấp bổ sung nội dung giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ. 01/10/2012
1513 2013/UBND-KTN V/v rà soát, kiểm tra hoạt động khai thác khoáng sản theo giấy phép được cấp trước Luật khoáng sản năm 1996 26/09/2012
1514 47/2012/TT-BNNPTNT Thông tư số  47/2012/TT-BNNPTNT Quy định về quản lý khai thác từ tự nhiên và nuôi động vật rừng thông thường. 25/09/2012
1515 156/CCBVMT-KHTH Công văn số 156/CCBVMT-KHTH V/v Công bố các Chương trình, đề án, kế hoạch về bảo vệ môi trường đã phê duyệt của tỉnh Thái Nguyên. 24/09/2012
1516 69/2012/NĐ-CP Nghị định số 69/2012/NĐ-CP của Chính phủ V/v Sửa đổi, bổ sung Khoản 3 Điều 2 nghị định số 67/2011/NĐ-CP ngày 08 tháng 8 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế bảo vệ môi trường. 14/09/2012
1517 1745/QĐ-UBND V/v Công bố 10 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; 08 thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường; 03 thủ tục hành chính mới ban hành thuộc lĩnh vực Tài nguyên nước, áp dụng chung tại Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. 08/09/2012
1518 15/2012/NĐ-CP V/v quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật khoáng sản 03/09/2012
1519 1961/QĐ-UBND Quyết định số 1961/QĐ-UBND V/v Công bố 2 thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài Nguyên và Môi trường Thái Nguyên. 31/08/2012
1520 1183/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ V/v Phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2012 - 2015 30/08/2012
1521 3039/BTNMT- ĐCKS V/v rà soát, kiểm tra hoạt động khai thác khoáng sản theo giấy phép được cấp trước Luật khoáng sản năm 1996 28/08/2012
1522 09/2012/TT-BTNMT Thông tư số 09/2012/TT-BTNMT V/v Quy định việc cung cấp, trao đổi thông tin và dữ liệu về sinh vật biến đổi gen. 22/08/2012
1523 08/2012/TT-BTNMT Thông tư số 08/2012/TT-BTNMT Quy định về đo trọng lực chi tiết. 08/08/2012
1524 95/2012/TT-BTC V/v Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác và sử dụng tài liệu địa chất, khoáng sản. 06/08/2012
1525 16/2012/QĐ-UBND Về việc Quy hoạch phân bổ và bảo vệ nguồn nước dưới đất khu vực nam Thái Nguyên đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 13/07/2012
1526 07/2012/TT-BTNMT Thông tư số 07/2012/TT-BTNMT V/v Quy định tiêu chí, trình tự, thủ tục công nhận túi ni lông thân thiện với môi trường 04/07/2012
1527 1360/QĐ-UBND Quyết định 1360/QĐ-UBND V/v Công bố kèm theo Quyết định này 03 (ba) thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, 07 (bảy) thủ tục hành chính mới ban hành, 04 (bốn) thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường; 11 (mười một) thủ tục hành chính mới ban hành, 03 (ba) thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc lĩnh vực đất đai, áp dụng chung tại UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên 22/06/2012
1528 3468/QĐ-BCT V/v Bổ sung quy hoạch phân vùng thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng quặng thiếc, VONFRAM và ANTIMON giai đoạn 2007-2015, có xét đến năm 2025. 20/06/2012
1529 92/2012/TT-BTC Thông tư số 92/2012/TT-BTC V/v sửa đổi bổ sung thông tư số 110/2008/TT-BTC ngày 21/11/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác và sử dụng tư liệu đo đạc - bản đồ. 04/06/2012
1530 06/2012/TT-BTNMT Thông tư số 06/2012/TT-BTNMT Quy định về Định mức kinh tế - kỹ thuật xây dựng hệ thống thông tin địa danh Việt Nam và nước ngoài phục vụ côngtác lập bản đồ 01/06/2012
1531 09 /2012/QĐ-UBND Về việc ban hành Đề án “Tăng cường công tác quản lý nhà nước về khoáng sản trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2011-2015”. 21/05/2012
1532 1013/QĐ-UBND V/v phê duyệt Kế hoạch hành động ứng phó với Biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh Thái nguyên 18/05/2012
1533 1012/QĐ-UBND Quyết định số 1012/QĐ-UBND V/v phê duyệt Kế hoạch hoạt động Đa dạng sinh học tỉnh Thái Nguyên giai đoạn đến 2015 và định hướng đến 2025 18/05/2012
1534 42/2012/NĐ-CP Nghị định số 42/2012/NĐ-CP V/v Quản lý, sử dụng đất trồng lúa. 11/05/2012
1535 05/2012/TT_BTNMT Thông tư số 05/2012/TT_BTNMT V/v Quy định kỹ thuật hiện chỉnh bản đồ địa chính quốc gia tỷ lệ 1:25.000 và 1:50.000 bằng ảnh vệ tinh. 08/05/2012
1536 64/2012/TTLT-BTC-BTNMT về Sửa đổi bổ sung Thông tư liên tịch số 186/2009/TTLT-BTC-BTNMT ngày 28/9/2009 của liên Bộ tài chính - Tài nguyên và Môi trường. 25/04/2012
1537 635/QĐ-UBND Quyết định số 635/QĐ-UBND V/v phê duyệt Đề án bảo vệ và cải thiện môi trường nông nghiệp nông thôn đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên 03/04/2012
1538 366/QĐ-TTg Quyết định số 366/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Về việc phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn giai đoạn 2012 - 2015. 31/03/2012
1539 50/2012/TTLT-BTC-BTNMT Thông tư liên tịch số 50/2012/TTLT-BTC-BTNMT V/v hướng dẫn cơ chế tài chính và mức kinh phí lập báo cáo đánh giá môi trường chiến lược 30/03/2012
1540 362/TCMT-TTTLMT Quyết đinh số 362/TCMT-TTTLMT V/v tăng cường công tác xây dựng cơ sở dữ liệu môi trường. 29/03/2012
1541 22/2012/NĐ-CP V/v Quy định đấu giá quyền khai thác khoáng sản. 26/03/2012
1542 341/QĐ-BTNMT V/v ban hành Danh mục lưu vực sông nội tỉnh 23/03/2012
1543 02/2012/TT-BTNMT Thông  tư số 02/2012/TT-BTNMT V/v Quy định quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và chuẩn thông tin địa lý cơ sở. 19/03/2012
1544 01/2012/TT-BTNMT Thông tư số 01/2012/TT-BTNMT V/v Quy định lập, thẩm định và kiểm tra, xác nhận việc thực hiện đề án bảo vệ môi trường chi tiết, lập và đăng ký đề án bảo vệ môi trường đơn giản. 16/03/2012
1545 301/QĐ-UBND Quyết định số 301/QĐ-UBND V/v ban hành " Đề án bảo vệ môi trường tỉnh Thái Nguyên, giai đoạn 2011-2015". 29/02/2012
1546 63/TB-VPCP Thông báo số 63/TB-VPCP V/v Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng về lộ trình thực thi phương án đơn giản hóa bãi bỏ yêu cầu bắt buộc công chứng hợp đồng về nhà ở và quyền sử dụng đất. 28/02/2012
1547 336/KH-TTCP Kế hoạch số 336/KH-TTCP V/v Rà soát thủ tục hành chính năm 2012 của thanh tra chính phủ 23/02/2012
1548 07/2012/NĐ-CP Nghị định số 07/2012/NĐ-CP V/v Quy định về cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành và hoạt động thanh tra chuyên ngành. 09/02/2012
1549 170/QĐ -TTg Quyết định số 170/QĐ -TTg V/v phê duyệt Quy hoạch tổng thể hệ thống xử lý chất thải rắn y tế nguy hại đến năm 2025. 08/02/2012
1550 147/QĐ-BTC Quyết định số 147/QĐ-BTC năm 2012 về mức tối đa đơn giá sản phẩm đo đạc bản đồ Nhà nước đặt hàng, giao kế hoạch bằng nguồn ngân sách Trung ương năm 2011 do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành. 19/01/2012

© 2018 Bản quyền nội dung thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Thái Nguyên.

Đơn vị chủ quản: UBND tỉnh Thái Nguyên.

Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Đặng Văn Huy - Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Thái Nguyên.

Điện thoại: (84-0208) 3855 636 * FAX: (84-0208) 3752 200 .

Trụ sở : Tổ dân phố số 1- phường Chùa Hang - thành phố Thái Nguyên - tỉnh Thái Nguyên

Lưu trữ và phát triển tại Trung tâm Công nghệ Thông tin Tài nguyên và Môi trường - Sở Tài nguyên và Môi trường Thái Nguyên