Văn bản pháp quy Văn bản pháp quy
STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành
1601 879 /QĐ-TCMT Về việc ban hành sổ tay hướng dẫn tính toán chỉ số chất lượng nước 07/01/2011
1602 120/2010/NĐ-CP Nghị định số 120/2010/NĐ-CP V/v sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất 30/12/2010
1603 2418/QĐ-BTNMT V/v Ban hành Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu của Bộ Tài nguyên và Môi trường giai đoạn 2011 - 2015 20/12/2010
1604 2284/2010/QĐ-TTg Quyết định số 2284/2010/QĐ-TTg ngày 13/12/2010 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Đề án "Triển khai Nghị định số 99/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 9 năm 2010 của Chính phủ về chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng". 13/12/2010
1605 197/2010/TTLT-BTC-BTNM Thông tư liên tịch số 197/2010/TTLT-BTC-BTNMT V/v Hướng dẫn việc thu, nộp tiền phạt, quản lý và sử dụng tiền thu từ xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường 08/12/2010
1606 32/2010/TT-BTNMT THÔNG TƯ số 32/2010/TT-BTNMT QUY ĐỊNH VỀ CẤP PHÉP HOẠT ĐỘNG ĐO ĐẠC VÀ BẢN ĐỒ 08/12/2010
1607 2921/QĐ-UBND Quyết định số 2921/QĐ-UBND V/v Tổ chức lại và đổi tên Trung tâm Quan trắc môi trường tỉnh Thái Nguyên thành Trung tâm quan trắc và Công nghệ môi trường 02/12/2010
1608 113/2010/NĐ-CP Nghị định số 113/2010/NĐ-CP của Chính phủ quy định về xác định thiệt hại đối với môi trường. 02/12/2010
1609 03 /CT-BTNMT Chỉ thị số 03 /CT-BTNMT V/v chấn chỉnh và tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai 01/12/2010
1610 2147/ QĐ-TTG V/v Phê duyệt Chương trình quốc gia chống thất thoát, thất thu nước sạch đến năm 2025 24/11/2010
1611 60/2010/QH12 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 17/11/2010 17/11/2010
1612 57/2010/QH12 Luật số 57/2010/QH12 V/v Thuế bảo vệ môi trường 15/11/2010
1613 67/2010/QĐ-TTg Quyết Định Số:67/2010/QĐ-TTg V/v sửa đổi, bố sung một số điều của Quyết Định số 167/2008/QĐ-TTg ngày 12 tháng 12 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở 29/10/2010
1614 24/2010/TT-BTNMT Thông tư số 24/2010/TT-BTNMT Quy định về đo đạc, thành lập bản đồ địa hình đáy biển bằng máy đo sâu hồi âm đa tia. 27/10/2010
1615 25/2010/TT-BTNMT V/v Quy định kỹ thuật cho 11 công tác điều tra địa chất khoáng sản biển và hải đảo 27/10/2010
1616 20/2010/TT-BTNMT Thông tư số 20/2010/TT-BTNMT V/v Bổ sung về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở tài sản gắn liên với đất 22/10/2010
1617 1946/QĐ-TTg Quyết định số 1946/QĐ-TTg V/v phê duyệt kế hoạch xử lý, phòng ngừa ô nhiễm môi trường do hóa chất bảo vệ thực vật tồn lưu trên phạm vi cả nước 21/10/2010
1618 33/2010/QĐ-UBND Quyết định số 33/2010/QĐ-UBND về việc Ban hành Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất khi nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. 15/10/2010
1619 1879/QĐ-TTg Phê duyệt danh mục các hồ thủy lợi, thủy điện trên lưu vực sông phải xây dựng quy trình vận hành liên hồ chứa 13/10/2010
1620 1880/QĐ-TTg Quyết định về việc ban hành Quy trình vận hành liên hồ chứa các hồ: A Vương, Đăk Mi 4 và sông Tranh 2 trong mùa lũ hàng năm 13/10/2010
1621 19/2010/TT-BTNMT Thông tư số 19/2010/TT-BTNMT Quy định đăng ký lưu hành chế phẩm sinh học trong xử lý chất thải tại Việt Nam. 12/10/2010
1622 632/QĐ-TTg V/v quy định mực nước tương ứng với các cấp báo động lũ trên các sông thuộc phạm vi cả nước 05/10/2010
1623 632/QĐ-TTg về quy định mực nước tương ứng với các cấp báo động lũ trên các sông thuộc phạm vi cả nước 05/10/2010
1624 17/2010/TT-BTNMT Thông tư số: 17/2010/TT-BTNMT Quy định kỹ thuật về chuẩn dữ liệu địa chính 04/10/2010
1625 99/2010/NĐ-CP Nghị định số 99/2010/NĐ-CP Về chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng 24/09/2010
1626 1665/QĐ-TTG Quyết định Số:1665/QĐ-TTG V/v thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về tổng kết thi hành Luật Đất đai và sửa đổi Luật Đất đai năm 2003 09/09/2010
1627 1065/QĐ-TTg V/v Phê duyệt Điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản làm xi măng ở Việt Nam đến năm 2020. 07/09/2010
1628 4782 /VPCP-KTN V/v tăng cường quản lý thăm dò, khai thác, chế biến, sử dụng khoáng sản 07/09/2010
1629 16/2010/TT-BXD Thông tư số 16/2010/TT-BXD ngày 01/09/2010 của Bộ Xây dựng quy định cụ thể và hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 71/2010/NĐ-CP ngày 23 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở. 01/09/2010
1630 1636/QĐ-TTg Quyết định số 1636/QĐ-TTg Về việc phê duyệt " Quy hoạch mạng lưới quan trắc và cảnh báo phóng xạ môi trường quốc gia đến năm 2020" 31/08/2010
1631 16/2010/TT-BTNMT Thông tư số : 16/2010/TT-BTNMT quy định trình tự, thủ tục cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai 26/08/2010
1632 22/2010/QĐ-UBND Quyết định số 22/2010/QĐ-UBND V/v Phân cấp nhiệm vụ chi bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. 20/08/2010
1633 34/2010/QĐ-TTg V/v ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư các dự án thủy lợi, thủy điện 04/08/2010
1634 107/2010/TTLT-BTC-TNMT  Thông tư liên tịch số: 107/2010/TTLT-BTC-TNMT Sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch số 125/2003/TTLT-BTC-BTNMT ngày 18/12/2003 và Thông tư liên tịch số 106/2007/TTLT-BTC-BTNMT ngày 06/9/2007 hướng dẫn về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải 26/07/2010
1635 1315 /CT-TTG Chỉ thị số: 1315 /CT-TTG V/v tổng kết thi hành Luật Đất đai năm 2003 23/07/2010
1636 1645/QĐ-UBND Quyết định số 1645/QĐ-UBND V/v Thành lập Quỹ bảo vệ môi trường tỉnh Thái Nguyên 21/07/2010
1637 05 /CĐ-BTNMT CÔNG ĐIỆN KHẨN CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 21/07/2010
1638 72/2010/NĐ-CP Nghị định 72/2010/NĐ-CP của Chính phủ ngày 08/07/2010 quy định về phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm và vi phạm pháp luật khác về môi trường 08/07/2010
1639 01/2009/TT - BTNMT Thông tư số 01/2009/TT - BTNMT V/v Quy định về quy phạm xây dựng lưới trọng lực quốc gia. 01/07/2010
1640 71/2010/NĐ-CP Nghị định số 71/2010/NĐ-CP V/v Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở 23/06/2010
1641 69/2010/NĐ-CP Nghị định số 69/2010/NĐ-CP về an toàn sinh học đối với sinh vật biến đổi gen, mẫu vật di truyền và sản phẩm của sinh vật biến đổi gen 21/06/2010
1642 65/ 2010/NĐ-CP Nghị định số 65/ 2010/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đa dạng sinh học 11/06/2010
1643 850/QĐ-TTG Quyết định số 850/QĐ-TTG Về Ngày Truyền thống ngành Quản lý Đất đai Việt Nam 11/06/2010
1644 64/2010/NĐ-CP Nghị định số 64/2010/NĐ-CP Về quản lý cây xanh đô thị 11/06/2010
1645 11/2010/QĐ-UBND Quyết định số 11/2010/QĐ-UBND về việc Quy định mức thu , chế độ thu nộp, quản lý phí bảo vệ môi trường đối với chất thải rắn. 10/06/2010
1646 18 /2011/TT-BTNMT Thông tư số 18 /2011/TT-BTNMT V/v Quy định về Định mức kinh tế - kỹ thuật thành lập bản đồ môi trường (không khí, nước mặt lục địa, nước biển) xây dựng bằng phương pháp sử dụng bản đồ nền cơ sở địa lý kết hợp với đo đạc, quan trắc bổ sung số liệu ngoài thực địa 08/06/2010
1647 50/2010/NĐ-CP V/v Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế tài nguyên 14/05/2010
1648 40/2010/QĐ-TTg Quyết định Số: 40/2010/QĐ-TTg v/v ban hành Quy chế mẫu về quản lý, sử dụng Quỹ phát triển đất 12/05/2010
1649 11/2010/TT-BTNMT Quy định về Định mức kinh tế - kỹ thuật các công trình địa chất 07/05/2010
1650 1171/BTNMT-TCMT Công văn số 1171/BTNMT-TCMT V/v tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 05/6 09/04/2010

© 2018 Bản quyền nội dung thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Thái Nguyên.

Đơn vị chủ quản: UBND tỉnh Thái Nguyên.

Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Đặng Văn Huy - Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Thái Nguyên.

Điện thoại: (84-0208) 3855 636 * FAX: (84-0208) 3752 200 .

Trụ sở : Tổ dân phố số 1- phường Chùa Hang - thành phố Thái Nguyên - tỉnh Thái Nguyên

Lưu trữ và phát triển tại Trung tâm Công nghệ Thông tin Tài nguyên và Môi trường - Sở Tài nguyên và Môi trường Thái Nguyên