Văn bản pháp quy Văn bản pháp quy
STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành
1651 45/2010/TTLT-BTC-BTNM Thông tư liên tịch số 45/2010/TTLT-BTC-BTNMT V/v Hướng dẫn việc quản lý kinh phí sự nghiệp môi trường 30/03/2010
1652 588 /QĐ-BTC về việc công bố giá bán điện thương phẩm bình quân áp dụng làm giá tính thuế tài nguyên nước thiên nhiên sản xuất thủy điện năm 2010 22/03/2010
1653 08/2010/TT-BTNMT Thông tư số 08/2010/TT-BTNMT V/v Quy định việc xây dựng Báo cáo môi trường quốc gia, báo cáo tình hình tác động môi trường của ngành, lĩnh vực và Báo cáo hiện trạng môi trường cấp tỉnh. 18/03/2010
1654 06/2010/TT-BTNMT THÔNG TƯ Số: 06/2010/TT-BTNMT Quy định về Định mức kinh tế - kỹ thuật lập và điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất 15/03/2010
1655 06/2010/TTLT-BTP-BTNMT Thông tư liên tịch số 06/2010/TTLT-BTP-BTNMT V/v Sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư liên tịch số 05/2005/TTLT-BTP- BTNMT ngày 16 tháng 6 năm 2005 của Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc đăng ký thế chấp, bảo lãnh bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất và Thông tư liên tịch số 03/2006/TTLT-BTP-BTNMT ngày 13 tháng 6 năm 2006 của Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư liên tịch số 05/2005/TTLT-BTP- BTNMT ngày 16 tháng 6 năm 2005 của Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc đăng ký thế chấp, bảo lãnh bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất 01/03/2010
1656 04 /2010/TTLT- BTNMT- BNV THÔNG TƯ LIÊN TỊCH Số: 04 /2010/TTLT- BTNMT- BNV Hướng dẫn nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức, biên chế của Sở Tài nguyên và Môi trường thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Phòng Tài nguyên và Môi trường thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh về công tác định giá đất 02/02/2010
1657 03/2010/TT-BTNMT Thông tư số 03/2010/TT-BTNMT Quy định về định mức kinh tế - kỹ thuật xây dựng bảng giá đất 01/02/2010
1658 167 /TB-DPMT Thông báo Số: 167 /TB-DPMT Về tình hình dịch cúm A(H1N1) 29/01/2010
1659 113/TB-DPMT THÔNG BÁO Số: 113/TB-DPMT Về tình hình cúm A(H1N1) và tiêu chảy cấp do phẩy khuẩn Tả 21/01/2010
1660 134/ CT- TTg Chỉ thị số 134/ CT- TTg: Về việc tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật đất đai của các tổ chức được Nhà nước giao đất, cho thuê đất. 20/01/2010
1661 114/QĐ-TTg quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban sông mê Công Việt Nam 15/01/2010
1662 1989/QĐ-TTg V/v ban hành Danh mục lưu vực sông liên tỉnh 11/01/2010
1663 56/2010/TT-BNNPTNT Quy định một số nội dung trong hoạt động của các tổ chức quản lý, khai thác công trình thủy lợi. 10/01/2010
1664 02/2010/TTLT-BTNMT-BTC THÔNG TƯ LIÊN TỊCH Số:02/2010/TTLT-BTNMT-BTC Hướng dẫn xây dựng, thẩm định, ban hành bảng giá đất và điều chỉnh bảng giá đất thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 08/01/2010
1665 01/2010/TTLT-BTNMT-BNV-BTC Thông tư liên tịch số 01/2010/TTLT-BTNMT-BNV-BTC V/v Hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và cơ chế tài chính của Tổ chức phát triển quỹ đất 08/01/2010
1666 10/2010/TT-BTNMT Quy định về Định mức hinh tế - kỹ thuật khảo sát, đo đạc tài nguyên nước. 07/01/2010
1667 3455/QĐ-UBND Quyết định số 3455/QĐ-UBND V/v phê duyệt đơn giá dự toán sản phẩm: Thống kê, kiểm kê đất đai và thành lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên 25/12/2009
1668 3456/QĐ-UBND Quyết định số 3456/QĐ-UBND V/v Phê duyệt đơn giá sản phẩm : Đo vẽ bản đồ địa chính từ bản đồ địa chính cơ sở theo đơn vị hành chính cấp xã 25/12/2009
1669 36/2009/QĐ-UBND Quyết định số 36/2009/QĐ-UBND V/v ban hành Quy định về trách nhiệm quản lý chất thải rắn tại các đô thị, khu tập trung đông dân cư, khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên 21/12/2009
1670 2149/QĐ-TTg Quyết định số : 2149/QĐ-TTg Phê duyệt Chiến lược quốc gia về quản lý tổng hợp chất thải rắn đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050 17/12/2009
1671 2101/CT-TTG V/v triển khai một số biện pháp cấp bách khắc phục tình trạng thiếu nước phục vụ sản xuất và sinh hoạt trong những tháng cuối năm 2009, đầu năm 2010 16/12/2009
1672 26/2009/NQ-HĐND Nghị quyết số 26/2009/NQ-HĐND V/v thông qua chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. 12/12/2009
1673 20/CT-UBND V/v tăng cường công tác quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên 11/12/2009
1674 82/2009/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 63/2008/NĐ-CP ngày 13 tháng 5 năm 2008 của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản 10/12/2009
1675 22/CT-UBND Chỉ thị số 22/CT-UBND V/v kiểm kê đất đai và xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2010, tỉnh Thái Nguyên 09/12/2009
1676 230/2009/TT-BTC THÔNG TƯ số 230/2009/TT-BTC V/v Hướng dẫn ưu đãi về thuế đối với hoạt động bảo vệ môi trường quy định tại Nghị định số 04/2009/NĐ-CP ngày 14/01/2009 của Chính phủ về ưu đãi, hỗ trợ hoạt động bảo vệ môi trường 08/12/2009
1677 1736/TCQLĐĐ-CĐKTK Công văn số 1736/TCQLĐĐ-CĐKTK V/v ghi tên vợ, tên chồng trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 01/12/2009
1678 3148/QĐ-UBND Quyết định số 3148/QĐ-UBND V/v thành lập Ban chỉ đạo và Tổ chuyên viên giúp việc Ban chỉ đạo kiểm kê đất đai năm 2010, theo Chỉ thị số 618/CT-TTg ngày 15/5/2009 của Thủ tướng Chính Phủ. 01/12/2009
1679 26/2009/TT-BTNMT Quy định về Định mức kinh tế - kỹ thuật điều tra, đánh giá tài nguyên nước 30/11/2009
1680 3121/QĐ-UBND Quyết định số 3121/QĐ-UBND V/v phê duyệt Kế hoạch kiểm kê đất đai và xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2010, tỉnh Thái Nguyên. 27/11/2009
1681 227/2009/TTLT-BTC-BTNMT Thông tư liên tịch số 227/2009/TTLT-BTC-BTNMT V/v Hướng dẫn sử dụng kinh phí cho hoạt động kiểm kê đất đai và xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2010 27/11/2009
1682 2886/KH-STNM Kế hoạch số 2886/KH-STNMT V/v kiểm kê đất đai và xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2010 tỉnh Thái Nguyên theo Chỉ thị số 618/CT-TTg ngày 15/5/2009 củ Thủ tướng Chính Phủ 20/11/2009
1683 02/CT-BTNMT Chỉ thị số 02/CT-BTNMT V/v tiếp tục triển khai thi hành Luật Đất đai năm 2003 19/11/2009
1684 2258/TTg-KTN V/v tăng cường công tác quản lý các dự án thủy điện 17/11/2009
1685 23/2009/TT-BTNMT Thông tư sô 23/2009/TT-BTNMT của Bộ TN&MT ngày 16/11/2009 về Quy định về Định mức kinh tế - kỹ thuật kiểm tra nghiêm thu sản phẩm đo đạc bản đồ. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/1/2010. 16/11/2009
1686 25/2009/TT-BTNMT Thông tư số 25/2009/TT-BTNMT V/v quy định kỹ thuật quốc gia về môi trường 16/11/2009
1687 105/2009/NĐ-CP Nghị định số: 105/2009/NĐ-CP V/v xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai 11/11/2009
1688 105/2009/NĐ-CP Nghị định số: 105/2009/NĐ-CP V/v xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai 11/11/2009
1689 22/2009/TT-BTNMT Quy định về thăm dò,phân cấp trữ lượng và tài nguyên các mỏ đá sét 11/11/2009
1690 11/2009/TT-BTNMT V/v quy định công tác nghiệm thu kết quả thi công và thẩm định các dự án, báo cáo thuộc lĩnh vực địa chất và khoáng sản 08/11/2009
1691 04/CĐ-BTNMT V/v ứng phó với cơn bão số 4 hoạt động trên biển Đông và có tên quốc tế là SOUDELER 07/11/2009
1692 31/2009/ TTLT- BCT- BTNMT Thông tư liên tịch số 31/2009/ TTLT- BCT- BTNMT: Hướng dẫn phối hợp giữa Sở Công Thương và Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện nội dung quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường trong lĩnh vực công thương 04/11/2009
1693 4130/ BTNMT- TCQLĐĐ Công văn số 4130/ BTNMT- TCQLĐĐ: Về việc chuẩn bị triển khai cấp GCN QSDĐ, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất 04/11/2009
1694 19/2009/TT-BTNMT Thông tư 19/2009/TT-BTNMT Quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh và thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất 02/11/2009
1695 99/2009/NĐ-CP Nghị định số: 99/2009/NĐ-CP Về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý rừng,bảo vệ rừng và quản lý lâm sản 02/11/2009
1696 QT-ĐKĐĐ-01 Quy trình QT-ĐKĐĐ-01 ban hành ngày 01/11/2009 V/v Thẩm định, trình duyệt ra quyết định thu hồi đất. 01/11/2009
1697 QT-TTr-02 Quy trình QT-TTr-02 Qiải quyết khiếu nại, tố cáo của tổ chức, công dân . 01/11/2009
1698 QT-TTr-01 Quy trình QT-TTr-01 Thanh tra . 01/11/2009
1699 QT-ĐKĐĐ-03 Quy trình QT-ĐKĐĐ-03 ban hành ngày 01/10/2009 V/v Thẩm định, trình duyệt ra quyết định giao đất, thuê đất chưa giải phóng mặt bằng. 01/11/2009
1700 QT-ĐKĐĐ-06 Quy trình QT-ĐKĐĐ-06 ban hành ngày 01/11/2009 V/v Thẩm định hồ sơ kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu công trình, sản phẩm đo đạc và bản đồ 01/11/2009

© 2018 Bản quyền nội dung thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Thái Nguyên.

Đơn vị chủ quản: UBND tỉnh Thái Nguyên.

Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Đặng Văn Huy - Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Thái Nguyên.

Điện thoại: (84-0208) 3855 636 * FAX: (84-0208) 3752 200 .

Trụ sở : Tổ dân phố số 1- phường Chùa Hang - thành phố Thái Nguyên - tỉnh Thái Nguyên

Lưu trữ và phát triển tại Trung tâm Công nghệ Thông tin Tài nguyên và Môi trường - Sở Tài nguyên và Môi trường Thái Nguyên