Văn bản pháp quy Văn bản pháp quy
STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành
1701 QT-VPĐKQSDĐ-01 Quy trình QT-VPĐKQSDĐ-01 ban hành ngày 01/11/2009 V/v Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các cơ quan, tổ chức trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. 01/11/2009
1702 QT-VPĐKQSDĐ-02 Quy trình QT-VPĐKQSDĐ-02 ban hành ngày 01/11/2009 V/v Đăng ký giao dịch đảm bảo thực hiện các quyền của người sử dụng đất. 01/11/2009
1703 QT-ĐKĐĐ-04 Quy trình QT-ĐKĐĐ-04 ban hành ngày 01/11/2009 V/v Thẩm định, trình duyệt quyết định chuyển mục đích sử dụng đất. 01/11/2009
1704 QT-ĐKĐĐ-01 Quy trình QT-ĐKĐĐ-01 ban hành ngày 01/11/2009 V/v Kiểm soát thiết bị, dụng cụ đo lường. 01/11/2009
1705 QT-ĐKĐĐ-05 Quy trình QT-ĐKĐĐ-05 ban hành ngày 01/11/2009 V/v thẩm định, trình duyệt ra quyết định gia hạn sử dụng đất. 01/11/2009
1706 QT-ĐKĐĐ-02 Quy trình QT-ĐKĐĐ-02 ban hành ngày 01/11/2009 V/v thẩm định, trình duyệt ra quyết định giao đất, thuê đất đã được giải phóng mặt bằng 01/11/2009
1707 QT-QHKH SDĐ-01  Quy trình QT-QHKH SDĐ-01 ban hành 01/11/2009 V/v Quy trình lập điều chỉnh thẩm định trình duyệt quy hoạch kế hoạch sử dụng đất 3 cấp tỉnh, huyện, xã. 01/11/2009
1708 7715/2009/QC-CAT-STNMT Quy chế số 7715/2009/QC-CAT-STNMT V/v phối hợp thực hiện công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường. 08/10/2009
1709 16/2009/TT-BTNMT Thông tư số 16/2009/TT-BTNMT V/v Quy định quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường 07/10/2009
1710 1878/TB-DPMT Thông báo số 1878/TB-DPMT Về tình hình dịch cúm A(H1N1) 02/10/2009
1711 1819/TTg-KTN V/v tình hình khai thác, xuất khẩu cát sỏi 29/09/2009
1712 186/2009/TTLT-BTC-BTN&MT HƯỚNG DẪN PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ, PHƯƠNG THỨC, THỦ TỤC THANH TOÁN TIỀN SỬ DỤNG SỐ LIỆU, THÔNG TIN VỀ KẾT QUẢ ĐIỀU TRA, THĂM DÒ KHOÁNG SẢN CỦA NHÀ NƯỚC 28/09/2009
1713 08/CĐ-BTNMT  V/v Ứng phó với bão số 9 27/09/2009
1714 08/CĐ-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông 27/09/2009
1715 184/2009/TT-BTC Quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp giấy phép hoạt động khoáng sản, lệ phí độc quyền thăm dò khoáng sản 15/09/2009
1716 2068/QĐ-TTG Phê duyệt Chương trình nâng cấp hệ thống đê sông đến năm 2020 12/09/2009
1717 1426/QĐ-TTG V/v xuất hàng dự trữ quốc gia phục vụ phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn năm 2009 09/09/2009
1718 1956/QĐ-UBND Quyết định số 1956/QĐ-UBND V/v Phê duyêt đơn giá dự toán sản phẩm: Đo đạc địa chính trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên từ ngày 01/01/2009 đến 30/4/2009.Đã hết hiệu lực thi hành 15/08/2009
1719 1278/QĐ-TTg Quyết định số 1278/QĐ-TTg V/v Phê duyệt kế hoạch thực hiện Tuyên bố chung về chương trình khung giữa Việt Nam, Campuchia, Thái Lan về hợp tác sẵn sàng ứng phó sự cố tràn dầu vùng vịnh Thái Lan 14/08/2009
1720 2921/BTNMT-TCMT Công văn số: 2921/BTNMT-TCMT V/v: Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2009 14/08/2009
1721 08/2009/TT-BTNMT Thông tư số 08/2009/TT-BTNMT V/v quy định quản lý bảo vệ môi trường khu kinh tế, khu công nghệ cao, khu công nghiệp và cụm công nghiệp. 15/07/2009
1722 20/2009/TT-BCT V/v Quy định Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong khai thác mỏ lộ thiên  07/07/2009
1723 06/2009/TT-BTNMT THÔNG TƯ 06/2009/TT-BTNMT ngày 18/6/2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc quy định về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xây dựng lưới toạ độ 18/06/2009
1724 05/2009/TT - BYT: Thông tư 05/2009/TT-BYT Ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sinh hoạt” 17/06/2009
1725 27/NQ-CP NGHỊ QUYẾT Số: 27/NQ-CP Về một số giải pháp cấp bách trong công tác quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường 12/06/2009
1726 758 QĐ-TTG Quyết định Số :758 QĐ-TTG Phê duyệt Chương trình nâng cấp đô thị quốc gia giai đoạn từ năm 2009 đến năm 2020 08/06/2009
1727 1288/QĐ-UBND Quyết định số 1288/QĐ-UBND V/v phê duyệt đơn giá dự toán sản phẩm : Đăng ký quyền sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, lập hồ sơ địa chính trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên 08/06/2009
1728 51/2009/NĐ-CP Nghị định số: 51/2009/NĐ-CP V/v Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị quyết số 19/2008/QH12 ngày 03 tháng 06 năm 2008 của Quốc hội về việc thí điểm cho tổ chức, cá nhân nước ngoài mua và sở hữu nhà ở tại Việt Nam 03/06/2009
1729 05/2009/TT-BTNMT Thông tư số 05/2009/TT-BTNMT Về việc hướng dẫn kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu công trình, sản phẩm địa chính 01/06/2009
1730 1002/QĐ-BCĐ Quyết định số 1002/QĐ-BCĐ V/v Ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo liên ngành thực hiện “Kế hoạch hành động quốc gia về Đa dạng sinh học đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020 thực hiện Công ước Đa dạng sinh học và Nghị định thư Cartagena về An toàn sinh học” 29/05/2009
1731 16/2009/QĐ-UBND Quyết định số 16/2009/QĐ-UBND V/v miễn giảm tiền sử dụng đất ở cho người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên 27/05/2009
1732 100 /2009/TT-BTC Về việc ban hành khung giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt 20/05/2009
1733 618/CT-TTg CHỈ THỊ Số: 618/CT-TTg Về việc kiểm kê đất đai và xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2010 15/05/2009
1734 78/2009/QĐ-TTg Về chế độ phụ cấp đặc thù đối với cán bộ, viên chức khí tượng thủy văn thuộc ngành tài nguyên môi trường 15/05/2009
1735 732/CĐ-TTg CÔNG ĐIỆN Số: 732/CĐ-TTg về việc phòng, chống dịch tiêu chảy cấp và dịch cúm A(H1N1). 14/05/2009
1736 20/2009/TT-BTNMT  quy định về Định mức kinh tế - kỹ thuật điều tra, đánh giá hiện trạng khai thác, sử dụng tài nguyên nước 11/05/2009
1737 21/2009/TT-BTNMT Qui định về Định mức kinh tế - kỹ thuật điều tra, đánh giá hiện trạng xả nước thải và khả năng tiếp nhận nước thải của nguồn nước 11/05/2009
1738 15/2009/TT-BTNMT Quy định về Định mức kinh tế - kỹ thuật lập quy hoạch điều chỉnh quy hoạch tài nguyên nước 10/05/2009
1739 5/2009/TT-BTNMT  Quy định về Định mức kinh tế - kỹ thuật lập quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch tài nguyên nước 10/05/2009
1740 03/CĐ-BTNMT Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về đối phó với cơn bão số 1 05/05/2009
1741 655/TTg-KTN Công Văn số 655/TTg-KTN Về việc cấp GCNQSD đất cho người sử dụng đất có giấy tờ của chế độ cũ 04/05/2009
1742 40 /2009/TTLT-BTC-BTN&MT Hướng dẫn lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí sự nghiệp kinh tế đối với các nhiệm vụ chi thuộc lĩnh vực địa chất và khoáng sản 03/05/2009
1743 10/QĐ-TTg Về việc hỗ trợ kinh phí cho các địa phương để xử lý các công trình chống sạt lở, đê, kè, phòng, chống lụt, bão cấp bách 01/05/2009
1744 66/2009/QĐ-TTg QUYẾT ĐỊNH Số: 66/2009/QĐ-TTg Ban hành một số cơ chế, chính sách phát triển nhà ở cho công nhân lao động tại các khu công nghiệp thuê 24/04/2009
1745 769/QĐ-BTNMT VỀ VIỆC TỔNG KIỂM TRA TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ KHOÁNG SẢN VÀ HOẠT ĐỘNG KHOÁNG SẢN 24/04/2009
1746 65/2009/QĐ-TTg QUYẾT ĐỊNH Số: 65/2009/QĐ-TTg Ban hành một số cơ chế, chính sách phát triển nhà ở cho sinh viên các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và dạy nghề thuê 24/04/2009
1747 67/2009/QĐ-TTg QUYẾT ĐỊNH Số: 67/2009/QĐ-TTg Ban hành một số cơ chế, chính sách phát triển nhà ở cho người có thu nhập thấp tại khu vực đô thị 24/04/2009
1748 39/2009/NĐ-CP Về vật liệu nổ công nghiệp 23/04/2009
1749 132/TB-VPCP THÔNG BÁO Số: 132/TB-VPCP Ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân, Chủ tịch Hội đồng phát triển bền vững quốc gia tại cuộc họp Hội đồng Phát triển bền vững quốc gia 17/04/2009
1750 03/2009/TT-BKH Thông tư số 03/2009/TT-BKH ngày 16/4/2009 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư V/v hướng dẫn lựa chọn nhà đầu tư thực hiện đầu tư dự án có sử dụng đất 16/04/2009

© 2018 Bản quyền nội dung thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Thái Nguyên.

Đơn vị chủ quản: UBND tỉnh Thái Nguyên.

Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Đặng Văn Huy - Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Thái Nguyên.

Điện thoại: (84-0208) 3855 636 * FAX: (84-0208) 3752 200 .

Trụ sở : Tổ dân phố số 1- phường Chùa Hang - thành phố Thái Nguyên - tỉnh Thái Nguyên

Lưu trữ và phát triển tại Trung tâm Công nghệ Thông tin Tài nguyên và Môi trường - Sở Tài nguyên và Môi trường Thái Nguyên