Văn bản pháp quy Văn bản pháp quy
STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành
1351 36/2013/QĐ-UBND Quyết định 36/2013/QĐ-UBND V/v  phê duyệt giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên năm 2014 21/12/2013
1352 2683/QĐ-UBND Quyết định số 2683/QĐ-UBND V/v phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu (2011-2015) huyện Phú Bình. 10/12/2013
1353 41/2013/TT-BTNM Thông tư số 41/2013/TT-BTNMT V/v Quy định trình tự, thủ tục, chứng nhận nhãn sinh thái cho sản phẩm thân thiện với môi trường 02/12/2013
1354 203/2013/NĐ-CP V/v Quy định về phương pháp tính, múc thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản 28/11/2013
1355 201/2013/NĐ-CP V/v quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tài nguyên nước. 27/11/2013
1356 201/2013/NĐ-CP V/v Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tài nguyên nước 27/11/2013
1357 188/2013/NĐ-CP Nghị định số 188/2013/NĐ-CP V/v Về phát triển và quản lý nhà ở xã hội 20/11/2013
1358 04/2013/TTLT-UBDT-BTC-BTNMT Thông tư liên tịch 04/2013/TTLT-UBDT-BTC-BTNMT hướng dẫn Quyết định 755/QĐ-TTg phê duyệt chính sách hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo và hộ nghèo ở xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc - Bộ Tài chính - Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành 18/11/2013
1359 142/2013/NĐ-CP Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sán 18/11/2013
1360 2211/QĐ-TTg Quyết định số 2211/QĐ-TTg V/v Phê duyệt Quy hoạch quản lý chất thải rắn lưu vực sông Cầu đến năm 2020 14/11/2013
1361 179/2013/NĐ-CP Nghị định số 179/2013/NĐ-CP V/v Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường 14/11/2013
1362 9630/VPCP-KTN V/v nghiên cứu các giải pháp ứng phó với siêu bão 13/11/2013
1363 173/2013/NĐ-CP V/v  Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khí tượng thủy văn, đo đạc và bản đồ 13/11/2013
1364 173/2013/NĐ-CP Nghị định số 173/2013/NĐ-CP V/v  Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khí tượng thủy văn, đo đạc và bản đồ 13/11/2013
1365 160/2013/NĐ-CP Nghị định số 160/2013/NĐ-CP  Về tiêu chí xác định loài và chế độ quản lý loài thuộc Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ 12/11/2013
1366 165/2013/NĐ-CP Nghị đinh số 165/2013/NĐ-CP V/v Quy định việc quản lý, sử dụng và danh mục các phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ được sử dụng để phát hiện vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông và bảo vệ môi trường 12/11/2013
1367 9510/VPCP-QHQT Công văn số 9510/VPCP-QHQT của Văn phòng Chính phủ : V/v tổ chức "Diễn đàn quốc tế lần thứ 15 về đổi mới sinh thái trong các chuỗi lương thực bền vững" 11/11/2013
1368 157/2013/NĐ-CP Nghị định số 157/2013/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định xử phạt vi phạm hành chính về quản lý rừng, phát triển rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản 11/11/2013
1369 47/2013/TT-BNNPTNT Thông tư số 47/2013/TT-BNNPTNT V/v Hướng dẫn việc chuyển đổi từ trồng lúa sang trồng cây hàng năm, kết hợp nuôi trồng thủy sản trên đất trồng lúa 08/11/2013
1370 2174/QĐ-TTg Quyết định 2174/QĐ-TTg ngày 12/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Khai thác nguồn lực tài chính từ đất đai và tài sản nhà nước phục vụ phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2013 - 2020. 02/11/2013
1371 37/2013/TT-BTNMT Thông tư số 37/2013/TT-BTNMT V/v Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ tỉnh Thái Nguyên. 30/10/2013
1372 39/2013/TT-BTNMT V/v ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật công tác tư liệu khí tượng thủy văn 30/10/2013
1373 1975/QĐ-TTg Quyết định số 1975/QĐ-TTg V/v phê duyệt Dự án "Xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai" 30/10/2013
1374 34/2013/TT-BTNMT Thông tư số 34/2013/TT-BTNMT V/v Quy định về giao nộp, thu nhận, lưu trữ, bảo quản và cung cấp dữ liệu môi trường 30/10/2013
1375 2234/QĐ-UBND Quyết định số 2234/QĐ-UBND V/v phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu (2011-2015) huyện Võ Nhai . 29/10/2013
1376 32/2013/TT-BTNMT Thông tư số 32/2013/TT-BTNMT V/v Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường 25/10/2013
1377 33/2013/TT-BTNMT Thông tư số 33/2013/TT-BTNMT V/v Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật lưu trữ tài liệu đất đai 25/10/2013
1378 8884/VPCP-KTN Công văn 8884/VPCP-KTN V/v báo cáo Quốc hội tình hình cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu đất ở và tài sản khác gắn liền với đất 23/10/2013
1379 31/2013/TT-BTNMT Thông tư số 31/2013/TT-BTNMT V/v ban hành quy trình nghiệp vụ lưu trữ tài liệu đất đai 23/10/2013
1380 139/2013/NĐ-CP V/v Quy định xử phạt vi phạm hành chính về khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi; đê điều; phòng, chống lụt, bão 22/10/2013
1381 2169/QĐ-UBND Quyết định số 2169/QĐ-UBND V/v phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu  (2011-2015) huyện Đồng Hỷ. 22/10/2013
1382 1722/TTg-KTN V/v điều chỉnh, bổ sung các mỏ tại QH khoáng sản làm xi măng ở Việt Nam 22/10/2013
1383 4167/BTNMT-TCQLĐĐ Công văn số 4167/BTNMT-TCQLĐĐ gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc ghi thời hạn sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân vào GCN khi hết hạn 18/10/2013
1384 1685/TTg-KTN Công văn số 1685/TTg-KTN V/v chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện các dự án, công trình trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên 18/10/2013
1385 142 /TB-STNMT Thông báo số 142 /TB-STNMT V/v thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của Công ty TNHH Thành Đồng LMĐ tại xã Minh Đức, huyện Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên 16/10/2013
1386 126/2013/NĐ-CP Nghị định số 126/2013/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Nghị quyết 49/2013/QH13 về kéo dài thời hạn sự dụng đất trồng cây hàng năm, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối của hộ gia đình, cá nhân 15/10/2013
1387 30/2013/ TT-BTNMT Thông tư số 30/2013/ TT-BTNMT V/v Quy định thực hiện lồng ghép việc đo đạc lập hoặc chỉnh lý bản đồ địa chính và đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất, xây dựng hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu địa chính 14/10/2013
1388 1851/QĐ-TTg Quyết định số 1851/QĐ-TTg V/v bổ sung đối tượng giảm tiền thuê đất trong năm 2013 và năm 2014 đối với tổ chức, hộ gia đình, cá nhân mà phải điều chỉnh đơn giá thuê đất theo chính sách trước ngày Nghị định số 121/2010/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2010 của chính phủ có hiệu lực thi hành. 14/10/2013
1389 2074/QĐ-UBND Quyết định số 2074/QĐ-UBND V/v phê duyệt giá đất ở để giao đất tái định cư và giao đất có thu tiền sử dụng đất tại một số khu dân cư trên địa bàn thành phố Thái Nguyên 14/10/2013
1390 2075/QĐ-UBND Quyết định số 2075/QĐ-UBND V/v phê duyệt giá đất ở (giá sàn) để đấu giá quyền sử dụng đất tại một số khu dân cư trên địa bàn thành phố Thái Nguyên 14/10/2013
1391 30/2013/ TT-BTNMT Thông tư số 30/2013/ TT-BTNMT V/v Quy định thực hiện lồng ghép việc đo đạc lập hoặc chỉnh lý bản đồ địa chính và đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất, xây dựng hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu địa chính 14/10/2013
1392 40/2013/TT-BTNMT V/v  Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật công tác kiểm định, hiệu chuẩn phương tiện đo khí tượng thủy văn 11/10/2013
1393 121/2013/NĐ-CP Nghị định số 121/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng; kinh doanh bất động sản; khai thác, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; quản lý phát triển nhà và công sở 10/10/2013
1394 2329/QĐ-BNN-TCLN Quyết định số 2329/QĐ-BNN-TCLN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt Dự án "Khẩn cấp bảo tồn voi và nâng cao năng lực kiểm soát buôn bán ngà voi ở Việt Nam đến năm 2020" 09/10/2013
1395 28/2013/TTLT-BTNMT-BTC-BKHĐT Thông tư liên tịch số 28/2013/TTLT-BTNMT-BTC-BKHĐT V/v Hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách Nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia khắc phục ô nhiễm và cải thiện môi trường giai đoạn 2012-2015 08/10/2013
1396 539/QĐ-BTNMT V/v ủy quyền Tổng cục trưởng Tổng cục Địa chất và Khoáng sản phê duyệt đề án đóng cửa mỏ khoáng sản và quyết định đóng cửa mỏ khoáng sản 04/10/2013
1397 114/2013/NĐ-CP Nghị định 114/2013/NĐ-CP V/v quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giống cây trồng, bảo vệ và kiểm dich thực vật 03/10/2013
1398 1788/QĐ-TTg Quyết định số 1788/QĐ-TTg V/v phê duyệt Kế hoạch xử lý triệt để cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng đến năm 2020 01/10/2013
1399 1893/QĐ-UBND V/v quy định giá bán nước máy sinh hoạt nông thôn do Trung tâm Nước sinh hoạt và Vệ sinh môi trường nông thôn Thái Nguyên quản lý 26/09/2013
1400 27/2013/TTLT-BTNMT-BNNPTNT Thông tư liên tịch số 27/2013/TTLT-BTNMT-BNNPTNT V/v Quy định tiêu chí xác định loài ngoại lai xâm hại và ban hành danh mục loài ngoại lai xâm hại 26/09/2013
1401 26/2013/TT-BTNMT Thông tư số 26/2013/TT-BTNMT Hướng dẫn việc xác định diện tích đất loại trừ không tính vào giá trị doanh nghiệp quy định tại Điều 31 Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ vê chuyên doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần 26/09/2013
1402 707/QĐ-TTg V/v ban hành Quy trình vận hành hồ chứa thủy điện Sê San 4A 05/09/2013
1403 24/2013/TT-BTNMT Thông tư số 24/2013/TT-BTNMT V/v ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật đo trọng lực chi tiết 03/09/2013
1404 6110/QĐ-BCT V/v bổ sung quy hoạch thăm dò, khai thác và chế biến khoáng chất mica, pyrit, quarzit, thạch anh, silimanit, sericit, vermiculit giai đoạn đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 27/08/2013
1405 328/TB-VPCP V/v Kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại buổi làm việc với Tập đoàn Công nghiệp than - khoáng sản Việt Nam 23/08/2013
1406 6000/QĐ-BCT V/v bổ sung Quy hoạch phân vùng thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng quặng vàng, đồng, niken, moliđen Việt Nam đến năm 2015 có xét đến năm 2025 23/08/2013
1407 322/TB-VPCP Thông báo 322/TB-VPCP V/v kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại cuộc họp lần thứ 11 của Ban Chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản 22/08/2013
1408 21/2013/TTLT-BGTVT-BTNMT Thông tư liên tịch số 21/2013/TTLT-BGTVT-BTNMT V/v Hướng dẫn về quản lý và bảo vệ môi trường trong hoạt động giao thông đường thủy nội địa 22/08/2013
1409 325/TB-VPCP Thông báo 325/TB-VPCP về ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại cuộc họp kiểm điểm tình hình thực hiện Quyết định 64/2003/QĐ-TTg ngày 22/04/2003 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch xử lý triệt để cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng và dự thảo Kế hoạch mới cho giai đoạn đến năm 2020 22/08/2013
1410 1635/QĐ-UBND V/v Phê duyệt Quy hoạch phòng, chống lũ chi tiết cho các tuyết sông có trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đến năm 2020 22/08/2013
1411 327/TB-VPCP Thông báo số 327/TB-VPCP về Kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại Hội nghị kiểm điểm việc thực hiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo Nghị quyết số 30/2012/QH13 của Quốc hội và Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 04 tháng 4 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ 22/08/2013
1412 1567/QĐ-UBND Quyết định số 1567/QĐ-UBND V/v phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch tổng mặt bằng xây dựng Trang trại chăn nuôi tổng hợp, trồng cây dược liệu, cây cảnh và cây bóng mát 19/08/2013
1413 1553/QĐ-UBN Quyết định số 1553/QĐ-UBND V/v đính chính nội dung Quyết định số 1135/QĐ-UBND ngày 18/6/2013 của UBND tỉnh về việc phê duyệt giá đất ở (giá sàn) để đấu giá quyền sử dụng đất và giá đất ở để giao đất có thu tiền sử dụng đất tại một số khu dân cư trên địa bàn huyện Phú Lương 16/08/2013
1414 1554/QĐ-UBND Quyết định số 1554/QĐ-UBND V/v phê duyệt giá đất ở để tính bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng tại một số dự án trên địa bàn thành phố Thái Nguyên 16/08/2013
1415 1538/QĐ-UBND Quyết định số 1538/QĐ-UBND V/v phê duyệt điều chỉnh cục bộ (lần 3) quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu dân cư số 2, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên và quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu dân cư tổ 27, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên 14/08/2013
1416 1388/QĐ-TTg V/v Phê duyệt Quy hoạch điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 13/08/2013
1417  3100/BTNMT-TNN về thực hiện công tác cấp phép về tài nguyên nước trong thời gian chờ Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tài nguyên nước. 13/08/2013
1418 39/2013/TT-BNNPTNT Thông tư số 39/2013/TT-BNNPTNT V/v Ban hành Danh mục bổ sung, sửa đổi thức ăn thủy sản; sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường nuôi trồng thủy sản được phép lưu hành tại Việt Nam 12/08/2013
1419 50/2013/QĐ-TTg Quyết định số 50/2013/QĐ-TTg Quy định về thu hồi và xử lý sản phẩm thải bỏ 09/08/2013
1420 1654/BXD-QLN Công văn 1654/BXD-QLN năm 2013 đôn đốc thực hiện Chiến lược phát triển nhà ở quốc gia và Nghị quyết 02/NQ-CP 09/08/2013
1421 5579/QĐ-BCT V/v bổ sung Quy hoạch phân vùng thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng nhóm khoáng chất nguyên liệu đá vôi trắng (đá hoa), felspat, cao lanh và magnezit đến năm 2015, có xét đến năm 2025 08/08/2013
1422 1287/QĐ-TTg Quyết định số 1287/QĐ-TTg V/v phân công nhiệm vụ thực hiện Nghị quyết 35/NQ-CP về vấn đề cấp bách trong lĩnh vực bảo vệ môi trường 02/08/2013
1423 37/2013/TT-BNNPTNT Thông tư số 37/2013/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 21/2013/TT-BNNPTNT ngày 17/4/2013 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, hạn chế sử dụng, cấm sử dụng ở Việt Nam; ban hành Danh mục sản phẩm xử lý, cải tạo trường chăn nuôi được phép lưu hành tại Việt Nam 02/08/2013
1424 1456/QĐ-UBND Quyết định 1456/QĐ-UBND V/vban hành quy chế hỗ trợ tài chính của Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh Thái Nguyên 01/08/2013
1425 100/2013/TTLT-BTC-BNNPTNT Thông tư liên tịch 100/2013/TTLT-BTC-BNNPTNT của Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc hướng dẫn một số điều của Quyết định 24/2013/QĐ-TTg ngày 01/06/2012 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách đầu tư phát triển rừng đặc dụng giai đoạn 2011 - 2020 26/07/2013

© 2018 Bản quyền nội dung thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Thái Nguyên.

Đơn vị chủ quản: UBND tỉnh Thái Nguyên.

Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Đặng Văn Huy - Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Thái Nguyên.

Điện thoại: (84-0208) 3855 636 * FAX: (84-0208) 3752 200 .

Trụ sở : Tổ dân phố số 1- phường Chùa Hang - thành phố Thái Nguyên - tỉnh Thái Nguyên

Lưu trữ và phát triển tại Trung tâm Công nghệ Thông tin Tài nguyên và Môi trường - Sở Tài nguyên và Môi trường Thái Nguyên